foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Regulamin

REGULAMIN  INTERNATU

ZESPOŁU  SZKÓŁ  BUDOWLANYCH

W  Braniewie

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze koedukacyjnym. Zapewnia miejsce do mieszkania, warunki do nauki własnej i wypoczynku, podnoszenia sprawności fizycznej oraz rozrywki. Działa przez cały rok szkolny zgodnie z czasem trwania zajęć dydaktycznych.

2. Jest integralną częścią Zespołu Szkół Budowlanych, obiektem przeznaczonym dla uczniów ZSB oraz innych placówek ponadgimnazjalnych funkcjonujących w mieście.

3. Wychowanek internatu ma prawo do:

a) korzystania z pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na terenie internatu.

b) zgłaszania swoich propozycji dotyczących organizacji życia w internacie

c) wychodzenia do miasta w godzinach wolnych od zajęć szkolnych za wiedzą wychowawcy

d) uczestniczenia w imprezach kulturalno-oświatowych odbywających się na terenie internatu, szkoły, miasta, za zgodną rodzica/ opiekuna prawnego

e) poszanowania własnej tożsamości narodowej, godności osobistej

f) dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, korespondencji

g) korzystania z pomocy wychowawców, pedagoga w sytuacjach problemowych oraz trudności w nauce

h) rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez uczestniczenie w kołach zainteresowań funkcjonujących na terenie internatu i miasta, za zgodną rodzica/ opiekuna prawnego

i) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Internatu

j) współdecydowania w kwestiach dotyczących internatu za pośrednictwem Młodzieżowej Rady Internatu w porozumieniu z wychowawcą

4. Podstawowymi obowiązkami wychowanków internatu są:

a) dbałość o własne zdrowie i życie ze szczególnym uwzględnieniem higieny osobistej

b) przestrzeganie rozkładu dnia (respektowanie czasu przeznaczonego na posiłki, naukę własną, wypoczynek, powrót do internatu, ciszę nocną itp.)

c) utrzymanie porządku i czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach przeznaczonych do użytku ogólnego

d) realizacja wszystkich zarządzeń wewnętrznych (skonsultowanych z Młodzieżową Radą Internatu oraz wychowawcami)

e) uczestniczenie w zebraniach organizowanych dla mieszkańców internatu przez wychowawców, kierownika, dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych.

f) wypisanie się u wychowawcy w przypadku każdorazowego wyjazdu z internatu oraz zgłoszenie, gdy nastąpi zmiana planowanego wyjazdu i powrotu

g) każdorazowe zgłoszenie wyjścia i powrotu u wychowawcy

h) odnoszenie się z szacunkiem do pracowników internatu (zarówno pedagogicznych jak i obsługi)

i) życzliwy i koleżeński stosunek do współmieszkańców

j) traktowanie wyborów do MRI z powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne

k) korzystanie we właściwy sposób z urządzeń sanitarnych

l) niezwłoczne zgłaszanie wychowawcy dyżurnemu lub kierownikowi wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu/wyposażenia pokoi i innych pomieszczeń.

ł) przestrzegania powrotu do internatu:

- mieszkańcy pierwszoroczni do godziny 19:30

- pozostali mieszkańcy do godziny 20:00 

5.  Wychowankom na terenie internatu zabrania się:

a) działania na szkodę dla zdrowia i życia własnego i innych mieszkańców (palenie papierosów lub e-papierosów, posiadanie na terenie internatu papierosów lub
e-papierosów, spożywanie oraz posiadanie na terenie internatu alkoholu, narkotyków
i innych środków odurzających, wracanie do internatu w stanie odurzenia alkoholem, narkotykami, dystrybucja papierosów, alkoholu, środków odurzających w tym uśmierzających ból, strzelanie z petard itp.)

b) używania wulgarnych słów i gestów powszechnie uznawanych za obraźliwe

c) naruszania estetyki pokoi i innych pomieszczeń internackich (napisy, rysunki na ścianach, meblach, drzwiach itp.)

d) samowolnej wymiany zamku/wkładki w drzwiach pokoju lub innego pomieszczenia internackiego

e) przekazywania kluczy od pomieszczeń użytku ogólnego kolejnemu mieszkańcowi bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu wychowawcy

f) zamykania pokoju na klucz od wewnątrz

g) przenoszenia wyposażenia/sprzętu będącego własnością internatu z pokoi, łazienek, korytarzy (meble, obrazy, lustra, mopy, kwiaty doniczkowe itp.) do innych pokoi lub pomieszczeń bez zgody kierownika lub wychowawcy

h) samowolnego przesuwania mebli w pokojach

i) korzystania w pokojach z grzejników, grzałek itp. (w przypadku używania świec wymagana jest zgoda wychowawcy)

j) przechowywania w pokojach wartościowych rzeczy (sprzęt, biżuteria itp.)

k) pozostawiania otwartych pustych pokoi

l) wynoszenia naczyń ze stołówki

m) opuszczania zajęć szkolnych i przebywania w tym czasie na terenie internatu

n) uprawiania gier hazardowych

o) przebywania po 21:15 w pokojach innych mieszkańców

p) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i innych ruchowych na korytarzach internatu

6. Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowankowie mogą otrzymać następujące kary:

a) upomnienie ustne wychowawcy

b) upomnienie ustne kierownika internatu

c) nagana na piśmie z powiadomieniem rodziców (w szczególnych przypadkach szkoły), nagana jest udzielana na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej Internatu.

d) wydalenie z internatu na wniosek Rady Pedagogicznej Internatu, (od wymierzonej kary wychowankowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie trzech dni do Dyrektora Zespołu Budowlanych).

7. W związku z nieprzestrzeganiem regulaminu mogą być zastosowane wobec wychowanka inne formy dyscyplinowania po uprzednim uzgodnieniu
z rodzicem/opiekunem prawnym mieszkańca tj.: (dotyczy punktu e, g).

a)  dodatkowy dyżur w internacie

b) czasowy zakaz korzystania z pomieszczeń i sprzętu internackiego

c) przygotowanie referatu na temat wskazany przez wychowawcę w formie ustnej lub pisemnej ze wskazaniem bibliografii (forma pisemna w postaci pisma ręcznego /bez zastosowania komputera)

d) okresowy zakaz przyjmowania gości

e) prace w czynie społecznym na rzecz internatu wg aktualnych potrzeb (wewnątrz lub zewnątrz obiektu)

f) odwołanie z pełnienia funkcji w MRI (dotyczy członków MRI)

g) inne formy po uzyskaniu akceptacji rodzica

 8. Za wzorową postawę interpersonalną, aktywny udział w pracach użytecznych na rzecz internatu itp. wychowankowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

a) indywidualna pochwała ustna wychowawcy

b) pochwała ustna na spotkaniu wszystkich wychowanków

c) list pochwalny do rodziców

d) nagroda rzeczowa.

 

9. Wyróżnienia i nagrody przyznają Wychowawcy Internatu

10. Za zawinione uszkodzenia i zniszczenia urządzeń/sprzętu oraz rażące naruszenie estetyki pokoju lub innego pomieszczenia w internacie wychowankowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną (w przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice)

11. Uczeń opuszczający internat na sobotę i niedzielę może zostać zobowiązany przez kierownika lub wychowawcę do przygotowania swojego pokoju dla osób, którzy
z uzasadnionych powodów będą nocować w tym czasie w internacie.

12. Prawo do zamieszkania w internacie traci wychowanek z chwilą ukończenia nauki
w szkole lub dyscyplinarnego skreślenia z listy mieszkańców przez Radę Pedagogiczną Internatu. Wychowanek zobowiązany jest wyprowadzić się w terminie określonym decyzją Rady Wychowawców.

13. Przy opuszczaniu internatu wychowanek zobowiązany jest: zwrócić pobrany sprzęt, uregulować wszelkie zaległości finansowe, zostawić pokój w należytym stanie i porządku.

14. Należność za wyżywienie i utrzymanie należy wpłacać do wychowawców internatu:

- kaucję roczną do 30 września,

- za wyżywienie w ostatnim tygodniu każdego miesiąca,

- opłatę stałą do 15 każdego miesiąca

 

Copyright 2023  Internat ZSB